Wydrukuj tę stronę

Modlitwy przed i po Mszy św.


Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Dobre jej przygotowanie, a także troska o pielęgnowanie jej owoców należy do ważnych cech postawy uczniów Chrystusa. Proponowane poniżej modlitwy odwołują się równocześnie do Eucharystii i okresów roku liturgicznego. Pomagają przeżyć prawdę, że w Eucharystii i w roku liturgicznym jest obecne całe misterium Chrystusa. Oznacza to, że trzeba korzystać ze wszystkich modlitw w każdym okresie roku liturgicznego, nawet jeśli ktoś najczęściej odmawia modlitwy związane z danym okresem. Modlitwy te stanowią pomoc w wypełnieniu ważnego wymagania członków wspólnoty, aby modlitwie przed i po Mszy Świętej poświęcić przynajmniej 5 minut, jeśli nie ma istotnych przeszkód (por. Zasady życia 7c).

 

ADWENT I BOŻE NARODZENIE

Modlitwy przed Mszą Świętą

Modlitwa do Ojca

Przez całe wieki, najlepszy Ojcze, przygotowywałeś ludzi na spotkanie z Twoim Synem, który miał przyjść jako Mesjasz. Było to trudne dzieło. Ludzie ciągle szemrali, zapominali o Tobie i czcicieli swoje bożki. Także dla mnie przygotowanie do Eucharystii nie jest łatwe, dlatego proszę, abyś przebaczył mi grzechy i oczyścił moje serce z bożków. Bądź ze mną, mój Ojcze, w oczekiwaniu na świętą godzinę Eucharystii, pomóż przeżyć ją z wiarą i wytrwale pielęgnować jej owoce w życiu. Amen.

Modlitwa do Chrystusa

Przed każdą Mszą Świętą, o Panie, przeżywam Adwent. Tęsknię, oczekuję, przygotowuję się i wyruszam w drogę. Pragnę być z Tobą, przy Tobie, i w Tobie. Czekam na słowo, przez które wyprowadzasz mnie z ciemności błędu i oświecasz blaskiem prawdy. Przygotowuję się do złożenia ofiary, przez którą wyzwalasz mnie z grzechu i obdarzasz życiem. Pragnę komunii z Tobą, która zaowocuje komunią z braćmi. Spraw, abym umiał przeżywać w Eucharystii cud Twojego narodzenia w moim sercu. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiej zmazy grzechu i przygotowałeś Ją do zadań Matki Syna Bożego. Ty oczyszczasz mnie z mojej winy i przygotowujesz na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Oświeć mnie, abym w głoszonym słowie radośnie przyjął Chrystusa. Umocnij mnie, abym w składanej ofierze całkowicie oddał się Chrystusowi. Napełnij mnie sobą, abym w sakramentalnej Komunii w pełni zjednoczył się z Chrystusem. Ty, który zgodnie z obietnicą Jezusa, wszystkiego mnie uczysz, wprowadź mnie w głębię tajemnicy Eucharystii. Amen.

Modlitwy po Mszy Świętej

Modlitwa do Ojca

Na zakończenie Eucharystii, w której uczestniczyłem, otrzymałem Twoje ojcowskie błogosławieństwo i zostałem posłany do świata. Idę zjednoczony z Chrystusem, Twoim Synem i umocniony Duchem Świętym. Chcę wiernie naśladować Jezusa, który po chrzcie w Jordanie, rozpoczął publiczną działalność. Wszystkim objawiał Twoją miłość i Twoją potęgę. Budził wiarę, umacniał nadzieję i rozpalał miłość. Dziś czyni to również przez moje słowa i czyny. Pomóż mi Ojcze, trwać w zjednoczeniu z Nim, gdy spotkam się z braćmi, by im służyć z miłością. Amen.

Modlitwa do Chrystusa

Wraz z Maryją i św. Józefem, którzy trzymają Cię w swoich dłoniach, razem z pasterzami i mędrcami, którzy przynoszą Ci dary, w jedności ze Starcem Symeonem i prorokinią Anną, których nadzieje się spełniają, uwielbiam Cię, Jezu Chryste, Synu Boga wszechmogącego, mój Panie i Zbawicielu, za dar uczestnictwa w świętej Eucharystii. Radość Twoich wybranych stała się dziś moją radością, dary przez nich otrzymane stały się w tej świętej godzinie moim udziałem. Przez sakramentalne spotkanie z Tobą, o Jezu, wszystko stało się nowe, czyli bardziej przeniknięte Twoją obecnością. Pomóż mi zanieść Ciebie braciom. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Bądź uwielbiony, Duchu Święty, gdyż spełniłeś moje najgłębsze pragnienia. Ty sprawiłeś, że dzięki uczestnictwu w Eucharystii, Jezus jest bardziej we mnie, a ja w Nim. On przyszedł do mnie w swoim słowie, które jest światłem mojego życia. On włączył mnie w swoją ofiarę, która uzdalnia mnie dawania siebie. On nakarmił mnie swoim Ciałem, abyśmy byli jedno, jak On jest jedno ze swoim Ojcem. Bądź ze mną, Duchu Święty, aby tajemnice, które przeżyłem w Eucharystii, kształtowały całe moje życie. Amen.

 

WIELKI POST I WIELKANOC

Modlitwy przed Mszą Świętą

Modlitwa do Ojca

Przygotowując się do udziału w Eucharystii, rozważam przed Tobą, najlepszy Ojcze, przypowieść o synu marnotrawnym. Każde pójście na Mszę Świętą jest dla mnie jak powrót syna marnotrawnego do Twego domu. Uczę się prawdy, że Eucharystia to miejsce spotkania Twoich dzieci z Tobą i nawzajem ze sobą. Przychodzę tam ze świata, w którym się ubrudziłem. Moja szata godowa, którą mi ofiarowałeś, została poplamiona, więc powtarzam słowa syna marnotrawnego: „Ojcze zgrzeszyłem”. Przebacz mi mój grzech i spraw, abym na Eucharystii czuł się zawsze jak u siebie, w domu mego Ojca, pośród moich braci i sióstr. Amen.

Modlitwa do Chrystusa

Przygotowuję się, o Jezu, do udziału w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, które uobecniasz we Mszy Świętej. Ogarnia mnie duch Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Pragnę, abyś mnie oczyścił i przyodział w szatę łaski. Proszę pokornie, abyś nauczył mnie przeżywać Eucharystię jako sakrament Oblubieńca i Oblubienicy. Pomóż mi dostrzec Twój wielki czyn miłości odkupieńczej, przez którą uwalniasz mnie z grzechu i Twój niezwykły dar miłości oblubieńczej, przez którą łączysz się ze mną tak ściśle, iż stajemy się jedno. Spraw, aby Eucharystia, w której będę uczestniczył, odnowiła moją miłość do Ciebie i bliźnich. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty wyprowadziłeś Jezusa na pustynię, gdzie modlił się i pościł przez czterdzieści dni, wyprowadź mnie z zabiegania, bym w modlitwie i poście przygotowywał się do udziału w Eucharystii. Ty prowadziłeś Jezusa na Golgotę, gdzie oddał swoje życie w całopalnej ofierze, rozpal moje serce tą samą miłością, abym w Eucharystii zjednoczył się z Jezusem w oddaniu życia za braci. Ty sprawiłeś, że Jezus powstał z grobu, zwyciężając grzech, szatana i śmierć, udziel mi łaski uczestnictwa w zmartwychwstaniu Chrystusa, które odmieniło świat. Amen.

Modlitwy po Mszy Świętej

Modlitwa do Ojca

Skończyła się celebracja Eucharystii, ale jej tajemnica pozostaje we mnie. Dzięki Twej łasce, mój najlepszy Ojcze, zabieram ją ze sobą. Opuszczam mury kościoła, ale nie oddalam się od Ciebie. Ty posiliłeś mnie Chlebem żywym i umocniłeś Duchem Świętym, abym mógł żyć jako Twoje dziecko. Pragnę Cię kochać dziecięcą miłością, bezgranicznie Ci ufać, całkowicie oddawać Ci siebie i wiernie wypełniać Twoją wolę. Nie dozwól, Ojcze pełen miłosierdzia, abym zwiedziony przez pożądliwość, opuścił Twój dom miłości oddając się niszczącej sile pychy, chciwości, zazdrości, lenistwa, nieczystości i innych pokus tego świata. Zachowaj mnie w Twojej miłości. Amen.

Modlitwa do Chrystusa

Po każdej Mszy Świętej, o Jezu, ogarnia mnie atmosfera Okresu Wielkanocnego, gdyż uczestniczyłem w tajemnicy Twojej śmierci i Twego zmartwychwstania. Ofiarowałeś mi światło prawdy, bym nie błądził w ciemności kłamstwa. Uzdolniłeś do kroczenia drogą życia, bym nie ginął na ścieżkach śmieci. Dałeś siły do pokonywania tego, co dzieli, by umacniało się moje zjednoczenie z Tobą i ludźmi. Zatroszczyłeś się o mnie z taką miłością, z jaką Oblubieniec troszczy się o swoją Oblubienicę. Wracam do mojej rodziny i przyjaciół, do mojego świata, powtarzając słowa: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Dziękuję Ci, Duchu Święty, za łaskę uczestnictwa w Eucharystii, która jest szczytem i źródłem mojego życia. Przez zjednoczenie z Jezusem w Jego słowie, ofierze i uczcie, doznałem wzrostu w łasce dziecięctwa Bożego, którą noszę w sobie od chwili chrztu, zostałem umocniony w misji apostolskiej, do której zostałem namaszczony w sakramencie bierzmowania, pogłębiło się moje oblubieńcze zjednoczenie z Jezusem, które przeżywam na drodze mojego życiowego powołania w (małżeństwie, kapłaństwie, życiu konsekrowanym, drodze indywidualnej). Czuwaj nade mną, o Duchu Święty, abym żadnej z tych łask nie zmarnował, lecz każdą z nich coraz bardziej cenił i nieustannie rozwijał. Amen.


OKRES ZWYKŁY

Modlitwy przed Mszą Świętą

Modlitwa do Ojca

Miłosierny Ojcze, Twój Syn wezwał nas, abyśmy wchodzili do izdebki, zamykali drzwi i rozmawiali z Tobą. Eucharystia, do której się przygotowuję jest dla mnie szczególną „izdebką”. Jest nim miejsce sprawowania Eucharystii, Twój dom, a przede wszystkim duchową „izdebką” jest to wszystko, co się dzieje od pierwszego znaku krzyża, do końcowego błogosławieństwa. Pragnę wejść w ten świat, w którym jest pełnia życia, tego życia, które nam ofiarowałeś w Chrystusie. Wielkie zdumienie mnie ogarnia wobec tego niezwykłego misterium. W tym zdumieniu i uwielbieniu wchodzę do „izdebki” i chcę zamknąć drzwi, aby nic nie mogły mi przeszkodzić w przeżywaniu cudu Eucharystii. Amen.

Modlitwa do Chrystusa

Kimże ja jestem, Panie Jezu, abyś mnie zapraszał do swego boskiego świata, który tu na ziemi uobecniasz pod osłoną znaków? Kimże jestem ja, grzeszny człowiek, aby zasiadać do weselnej uczty, następującej po zawarciu przymierza z Tobą w słowie i w ofierze? Ciągle nie mogę uwierzyć, że Ty się nie zrażasz ani moją małością ani moimi grzechami, lecz cierpliwie omywasz w swojej Krwi moje brudne szaty i przyodziewasz mnie w królewski strój oblubienicy Syna Bożego. Także dziś, gdy słyszę Twoje zaproszenie do udziału w Eucharystii, mam świadomość, że misterium, w które wchodzę, to Twój boski świat, w jest pełnia Życia, to niebieskie Gody Baranka, które są szczęściem zbawionych, to dar ponad inne dary, do którego zbliżam się z drżeniem serca. Prowadź mnie, Jezu, mocą swego Ducha, abym się nie zatrzymał na powierzchownym tylko przeżyciu tego misterium, lecz w pełni zjednoczył się z Tobą i ludźmi. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Udziel mi, Duchu Święty, daru mądrości, abym umiał przeżywać Eucharystię jako szczyt i źródło mego życia. Udziel mi daru zrozumienia wszystkich słów i znaków, przez które uobecniasz w Eucharystii misterium zbawienia. Udziel mi daru rady, abym w każdej chwili wiedział, co mam robić i jak zaangażować całym umysł i serce. Udziel mi daru męstwa, aby pokonał wszelkie przeszkody utrudniające mi pełnię zjednoczenia z Jezusem. Udziel mi daru umiejętności, aby uważnie słuchał Jezusa, całkowicie się Jemu oddał i doszedł do pełnego zjednoczenia z Nim. Udziel mi ducha pobożności, aby dostrzegał obecność Chrystusa i Jego działanie. Udziel mi ducha bojaźni Bożej, aby mnie bronił przed rozproszeniami i pokusami złego ducha. Amen.

Modlitwy po Mszy Świętej

Modlitwa do Boga Ojca

Uwielbiam Cię, najlepszy Ojcze, Ty „przeniosłeś mnie do królestwa swego umiłowanego Syna” (por. Kol 1,13). W czasie Eucharystii, w której uczestniczyłem, zabrałeś mnie do królestwa Twego umiłowanego Syna. To królestwo prawdy, które mi ukazał mocą swego słowa, to królestwo życia, które mi ofiarował w ofierze i zmartwychwstaniu, to królestwo szczęścia, którym mnie obdarował przez dar sakramentalnego zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. To królestwo jeszcze mocniej zaistniało we mnie. Pragnę o tej Prawdzie świadczyć, pragnę tym Życiem żyć, pragnę w tym Zjednoczeniu trwać. Daj mi siły, o wszechmocny Ojcze, abym żadnego z tych darów nie zmarnował, lecz ubogacał nimi moje życie oraz dzielił się nimi z innymi ludźmi.

Modlitwa do Chrystusa

Po zakończeniu Eucharystii, powracam, o Jezu, do pytań, które sobie stawiałem przed jej rozpoczęciem. Kimże jestem teraz, po przeżyciu misterium, w którym „dokonała się tajemnica mojego zbawienia”? Kim jestem, skoro uczestniczyłem w Twojej śmierci i zostałem obdarowany łaską Twego zmartwychwstania? Co mam o sobie myśleć, skoro Ty sam, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, zjednoczyłeś się ze mną w Komunii Świętej? Trwam w zdumieniu i poczuciu niegodności. Ogarnia mnie pokój i zaufanie. Skoro Ty sam jesteś ze mną, to każda ziemska sprawa jest także Twoją sprawą. Jesteś ze mną w jej przeżywaniu, a ja jestem z Tobą. Nie dozwól, abym o Tobie zapomniał. Nie chcę żyć w taki sposób, jakby Ciebie nie było ze mną, bo przecież jesteś i nigdy mnie nie zostawiłeś. Uczyń mnie, Jezu, swoim świadkiem. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Bądź uwielbiony, Duchu Najświętszy, w Twojej obecności we mnie. Bądź uwielbiony w Twoich darach, dzięki którym mogę rozumieć Eucharystii, świadomie w niej uczestniczyć i coraz szerzej otwierać swoje serce na obecność Tego, który jest moim Panem i Zbawicielem. Ty wycisnąłeś na mej duszy pieczęć chrztu i bierzmowania. Ty dałeś mi łaskę (małżeństwa, święceń, konsekracji, oddania…), dzięki której poznałem i realizuję moje powołanie. Ty sprawiłeś, że każdy z tych darów został umocniony poprzez głoszone słowo, udział w ofierze i dar zjednoczenia z Jezusem i Jego Kościołem w Komunii Świętej. Prowadź mnie, Duchu Uświęcicielu, aby coraz bardziej umierał we mnie stary człowiek, a rodził się nowy, przeniknięty Twoją obecnością, zjednoczony z Jezusem, oddany Ojcu niebieskiemu. Amen.